Módszerek


Régészeti elemzés

A leletanyag, elsősorban a kerámia és a fém tárgyak hagyományos, tipokronológiai régészeti vizsgálatát végezzük el, új statisztikai módszerekkel (szeriáció, korrespondencia analízis) és természettudományos vizsgálatokkal (embertani, stabilizotópos, valamint archeogenetikai elemzéssel, továbbá petrográfiai, röntgenfluoreszcens, és neutron analitikai elemzéssel) kiegészítve. A komplex vizsgálatokkal társadalomrégészeti, illetve a mobilitással összefüggő kérdésekre keressük a választ.

image001

Geofizika, terepbejárások, légi- és műholdfelvételek elemzése

A régészeti lelőhelyek megismerésének módszertanában az elmúlt években egyre nagyobb teret nyertek Magyarországon is az ún. roncsolás-mentes vagy minimális roncsolást jelentő eljárások, légi régészeti, geofizikai vagy talajtani kutatások. A többféle diagnosztikai módszert (pl. légi fotókat, geofizikai felmérést és terepbejárások adatait) kombinálva a gyakran több korszakú lelőhelyeken belül a különböző korszakok jelenségeinek térbeli eloszlásáról is képet nyerhetünk. Ezek már a régészeti feltárások előtt, illetve azokat kiegészítve minőségi adatokat nyújtanak az egykori emberi megtelepedések horizontális és vertikális kiterjedéséről, jellegéről, funkciójáról.

image003 image005

Abszolút kronológia

A Kárpát-medence bronzkora abszolút kronológiája újra építéséhez jelenleg nagyon kevés biztos adattal rendelkezünk. A korábbi, ún. rövid kronológiával szemben a radiokarbon-keltezés széles körű elfogadásának köszönhetően a bronzkor abszolút dátumai jelentősen visszatolódtak az időskálán. A hagyományos 1900-as dátum helyett a bronzkor kezdetét újabban egy rézkori és bronzkori átmeneti periódushoz köti a kutatás (Kr. e. 2800–2600 között). Némiképp a középső bronzkor végének dátuma is módosult: a Kr. e. 1350 körüli évszám helyett jelenleg 1500/1450 körüli keltezés az elfogadott. Pályázatunkban alapvetően temetkezésekből származó mintákat vizsgálunk a korábbinál pontosabb AMS radiokarbon keltezés segítségével. Az MTA ATOMKI Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium munkatársaival együtt végzett alapkutatás részeként hamvasztott csont maradványok keltezését is alkalmazzuk.

image007

Fizikai antropológia, paleopatológia, molekuláris biológiai vizsgálatok

A klasszikus fizikai antropológiai elemzés (az elhunytak nemének és életkorának meghatározása, adott népesség biológiai rekonstrukciója) a különböző népességek általános egészségi állapotában, életmódjában egykor meglévő különbségeket és hasonlóságokat is vizsgáljuk a kóros elváltozások szisztematikus paleopatológiai elemzése segítségével. Ennek során minden egyes egyénnél ugyanazokat az elváltozásokat vizsgáljuk (pl. a táplálkozási hiánybetegségre utaló poroticus hyperostosist, a degeneratív ízületi és gerincoszlopi megbetegedéseket, a csonthártya- és csontvelőgyulladásokat, a traumatikus eredetű elváltozásokat, az inak és izmok túlerőltetése miatt létrejött csonttani tüneteket stb.). Mindez jól kiegészíthető szájpatológiai (paleosztomatológiai) elemzéssel, melyek az adott népesség táplálkozására, a táplálék összetételére, alapvetően az életmódra vonatkozóan szolgáltatnak információkat.

image009

Stabilizotóp vizsgálatok

A stroncium és oxigén izotóparányok vizsgálatával az elmúlt évtizedekben lehetőség nyílt népességmozgások rekonstruálására, megkülönböztetve a helyi és nem-helyi születésű egyéneket. A módszer segítségével az ételekből, és a vízből a tápláléklánc révén, továbbá a légkörből az emberi szervezetbe került stroncium és oxigén (87Sr/86Sr, δ18O) izotóparányok vizsgálhatók. A kisgyermek korban a fogzománcba maradandóan beépült nyomelemek arányát a felnőtt egyén csontjában, illetve az előkerülési hely talajában megfigyelhetővel összehasonlítva megállapítható, hogy élete során számottevő mértékben helyet változtatott-e az egyén. A nem helyi populáció esetében a Kárpát-medence tágabb térségének stabilizotóp-térképei alapján a vándorlás kiindulási helyéről is nyerhetünk információt. Az eddigi kisszámú vizsgálatok közül néhány már érintette a Budapest környéki harang alakú edények kultúráját, igazolva a módszer sikerességét és előrevetítve a tervezett mintavételek eredményeiből levonható fontos következtetéseket. A szén és nitrogén stabil izotópok vizsgálatával az emberi populáció és a háziállatok étrendjére, életmódjára vonatkozó adatok nyerhetők, támaszkodva a Kárpát-medence neolitikumát és rézkorát érintő eddigi német és amerikai együttműködésben végzett kutatások adatbázisára.

image010

Archeogenetikai vizsgálatok

A bronzkori csontvázas temetkezések molekuláris genetikai vizsgálata mára nélkülözhetetlen elemévé vált a népességek mobilitását, és származási-rokonsági viszonyait elemző kutatásoknak. A mitokondriális és Y-kromoszomális haplotípusok vizsgálata választ adhat arra, hogy a bronzkori régészeti kultúrák és a hozzájuk kapcsolt kulturális jelenségek mögött kimutathatók-e genetikailag eltérő gyökerű népességek, milyen ezen közösségek egymáshoz való viszonya mind kronológiai, mind regionális vonatkozásban. Kutatásunk szorosan kapcsolódik a Kárpát-medence újkőkori és rézkori, valamint a németországi késő neolitikus–kora bronzkori archaeogenetikai eredményekhez, amely révén a Kárpát-medencei kora és középső bronzkor DNS adatait nagy európai kultúrák (harang alakú edények kultúrája, zsinórdíszes kultúra, aunjetitzi kultúra) relációjában tudnánk értelmezni.

Lendület kutatócsoportunk az MTA BTK Régészeti Intézet a Harvard Medical School Genetikai Tanszékével közösen, 2015-ben indított új régészeti genetikai kutatási projekt („Kulturális átalakulások genomikai kutatása a Kárpát-medence 4000 éves őstörténetéből / Genomic exploration of cultural transformations over 4,000 years of the Carpathian Basin’s prehistory”, Szécsényi-Nagy Anna és David Reich vezetésével) genom szintű vizsgálataiba kapcsolódott be a mintavételek előkészítése, valamint a relatív és abszolút kronológiai és régészeti kérdések kapcsán. Példaként említhetjük, hogy a közép-európai harang alakú edények kultúrájának nemrég feltárt genetikus kapcsolata az ibériai félsziget lakosságával, illetve a harang alakú edények csoportjainak mitokondriális DNS szintjén igazolt bevándorlása németországi területekre új fényt vet a Magyarországig terjedő kulturális jelenség sokat vitatott régészeti értelmezésére.

A DNS vizsgálatok során új generációs szekvenálási módszereket (NGS) használunk a teljes genom szintű szekvenáláshoz. A kivett minta elemzése az MTA BTK Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratóriuma pre-PCR részlegén kezdődik. Ennek folyamán a minta a dekontaminációs protokoll után leporításra kerül és az így keletkező csont/fogpor a DNS-izolálás kiindulópontja. Az izolátumokból DNS könyvtárakat készítünk, melyek archiválják, megőrzik a csontok ősi DNS tartalmát. A laboratóriumban jelenleg készített DNS könyvtár típusok humán és kórokozó vizsgálatok ismételt kiindulópontját is képezhetik.

A vizsgálat második fázisában a Budapesten előkészített DNS könyvtárak egy részét a bostoni Harvard Medical School laboratóriumába küldjük a nukleáris DNS hibridizációs befogására, amely során 1240 ezer pozíciót fogunk teljes genom szinten analizálni. Ez az adatsor lehetőséget ad a vizsgált bronzkori csoportok az eddigieknél alaposabb populáció genetikai kutatására.

A kora és középső bronzkori társadalom megismeréséhez alapvető fontosságú továbbá, hogy megértsük az akkor élt emberek temetkezési rendjét, amelyet már a késő újkőkortól kezdve családi kapcsolatok szabályozhattak. Így a Lendület Mobilitás kutatócsoport másik célja annak megállapítása, hogy van-e rokonsági kapcsolat a speciálisan, települési gödörbe temetett egyének, illetve az ugyanezen lelőhelyek (pl. Érd-Hosszúföldek, Balatonkeresztúr-Réti-dűlő) egykorú, hagyományos temtkezései között. Vizsgálatainkkal a német kora bronzkori Aunjetitz-kultúra lelőhelyein végzett interdiszciplináris kutatásokkal összevethető eredményekre törekszünk.

image011

(Haak et al. 2013)

Elem-összetétel és szövetszerkezet vizsgálat

A bronz nyersanyagában kimutatható nyomelemek (pl. ezüst, arzén, antimon, kobalt, nikkel, vagy bizmut) röntgenfluoreszcens elemzése kiindulópontot ad a származási hely meghatározásához, mivel ezek az összetevők a rézérc kohósítását követően a nyers rézben is megtalálhatók. Az örökségvédelmi szempontokat figyelembe véve elsősorban roncsolás-mentes módszereket alkalmazunk mind az elemösszetétel, mind a készítés-technika (a bronzöntés és utólagos megmunkálások) jobb megismerése érdekében (pl. PGAA: promptgamma-aktivációs analízis, TOF-ND: nagyfelbontású repülési idő neutron diffrakció). A roncsolás-mentes vizsgálatok alapján, különösen indokolt esetekben roncsolásos, archeometallurgiai vizsgálatokat is végzünk.

image013